Adatkezelési tájékoztató

Jelen tájékoztató a Gyógytorna Megoldás Kft. adatkezelési szabályzata, mely érvényes a weboldal-rendszer működtetéséből adódó minden adatkezeléssel kapcsolatos tevékenységére (részletesen felsorolva lásd: 3. pont).

Az adatkezelési politika megfelel az adatkezeléssel kapcsolatos jogszabályoknak. Kialakítása az alábbi jogszabályok rendelkezéseinek figyelembevételével történt:

  • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.)
  • 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.)
  • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Info. tv.)
  • az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR)

1. AZ ADATKEZELŐ ADATAI

Név: Gyógytorna Megoldás Kft.
Székhely: 1118 Budapest Kelenhegyi út 34.
Adószám: 23876477-1-43
Cégjegyzékszám: 01-09-982475
Kapcsolattartó (adatvédelmi tisztviselő) neve: Kálnai Mihály
E-mail: sikerlesz@gmail.com

2. AZ ADATFELDOLGOZÓ ADATAI

SalesNet Média Kft.
Székhely: 1174 Budapest, Aranykoszorú köz 6. A/2.
Adószám: 24082644-2-42
Cégjegyzékszám: 01 09 989642

3. A KEZELT ADATOK JOGALAPJA, CÉLJA, KÖRE ÉS IDŐTARTAMA

3.1. Az adatkezelés jogalapja

A jelen Kreatív website weboldal-rendszert használók az Általános Szerződési Feltételek elfogadásával együtt hozzájárulnak adataik kezeléséhez. A kezelt adatok körét a 3.3.-as pont tartalmazza.

3.2. Az adatkezelés célja

Adatkezelő a 3.2.-es pontban megjelölt céloktól eltérő célra az adatokat nem használja. A személyes adatokat harmadik személyeknek csak a felhasználó előzetes és tájékozott hozzájárulása esetén ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvény alapján kötelező adattovábbításokra.

3.3. A kezelt adatok köre

  • a Gyógytorna Megoldás Kft.-vel szerződő fél kapcsolattartás céljából megadott adatai (cégnév, székhely címe, levelezési cím, adószám, kapcsolattartó neve, e-mail címe, telefonszáma), melyek a megrendelő lapon kerülnek rögzítésre.
  • a megrendelő lapon rögzített céges adatokat (cégnév, székhely címe, levelezési cím, adószám, kapcsolattartó neve) a Gyógytorna Megoldás Kft. a számlák kiállításához használja.

3.4. Az adatkezelés időtartama

A Gyógytorna Megoldás Kft. és az ügyfelei között fennálló szerződés időtartama.

4. ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

A Kreativ website mobil és reszponzív weboldal-rendszer https tanúsítvánnyal rendelkezik, biztosítva ezzel, hogy a Felhasználó általi admin-használat biztonságos csatornán történjen, az ne legyen lehallgatható.

5. AZ ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGE

A szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési szabályzatot a felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa.

6. AZ ÉRINTETTEK JOGAI

Az érintett tájékoztatást kérhet adatai kezeléséről, elkérheti a kezelt adatokat, kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését az adatkezelő elérhetőségein. Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen a vonatkozó törvényekben meghatározott esetekben.

Amennyiben valamilyen adatvédelmi incidens történik, úgy a Gyógytorna Megoldás Kft. értesíti az érintett ügyfelét az általa megadott kapcsolattartási címén keresztül. A Gyógytorna Megoldás Kft. az adatvédelmi incidenseket dokumentálja, és azokról nyilvántartást vezet.

7. JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi- és Információszabadság Hatóságnál lehet élni, melynek címe: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., weblap: www.naih.hu

 

Budapest, 2018. november 15.

Kálnai Mihály

Ügyvezető